sUasvaagatma

caaT‚ BaoL‚ paNaI purI – vvaa !!! naava ekUnaca taoMDalaa paNaI sauTto. pNa p`Sna pDtao kI ho sava- Kayalaa jaayacaM kuzoÆ caaMgalaM kuzo imaLolaÆ Ahao… kuzo mhNauna kaya ivacaartayaÆ … ekca naaMva puZo yaoto to mhNajao “klyaaNa BaoL”

tumhI yaa ekaca izkaNaI tumacyaa jaIBaocao sava- caaocalao manaoasaao@t purvaU Sakta. AgadI BaoL‚ paNaIpurI‚ caaT pasaUna masaalaa Daosaa‚ kulfI pya-Mt sava- kahI. Anaok p`karcyaa laajavaaba pdaqaa-maQaUna inavaD krNaohI ittkosao saaopo naahI. karNa to f@t caivaYTca naahI tr tumhalaa prt prt KaNyaacaI BaurL paDNaaro Asatat.

magaÆ vaaT kSaacaI pahtayaÆ lagaoca klyaaNa BaoLlaa BaoT dyaa AaiNa caTkdar pdaqaa-caI majaa caaKa.

Aam*alaa laašk krayalaa ivasaÉ nakaÑÑÑ 

Aamacyaa ivaYayaI

‘klyaaNa BaoL’ ho BaoL va caaT saazI gaolyaa 30 vaYaa-pasaUna puNyaat kaya-rt Aaho.

klyaaNa BaoLcaI sau$vaat hI rmaoSadadaMnaI eka hatgaaDIpasaUna kolaI‚ AaiNa QaaDsaI maaNasaalaa naiSabaacaI saaqa imaLto yaa ]@tIp`maaNao rmaoSadadaMnaI far kmaI vaoLat hyaa CaoTyaa vyavasaayaacao maaozyaa vyavasaayaat $paMtr kolao %yaaMnaI puNyaat va puNyaacyaa Aasapasa 6 to 7 izkaNaI SaaKa ]GaDlyaa Aahot.

Aamaca Qyaoya ekca kI caaT BaoL saar#yaa pdaqyaa-Mcyaa caah%yaaMcaI tRPtI ga`ahkaMcyaa psaMtInaUsaar pdaqa- banaivaNao va %yaaMnaa manaaosa@t Kayalaa GaalaNao hIca AamacaI KasaIyat.

caTpTIt AaiNa svaaidYT pdaqaa-MsaazI ekmaova naava saucato to mhNajao ‘klyaaNa BaoL’. klyaaNa BaoL ho naaMva savaa-Mcyaa psaMtIsa ]trto to %yaaMcyaa ivaSaoYa%vaamauLo….tI mhNajao maoakyaacaI izkaNao‚ sauMdr vaatavarNa‚ svacCta va TapTIp AaiNa t%pr saovaa doNaara manaimaLavaU kma-caarI vaga-. ga`ahkaMcyaa ]%%ama p`tIsaadamauLo AaiNa AamacyaavarIla p`omaamauLo AamacaI yaa vyavasaayaat ]%%aaorao%tr ]nnatI haot Aaho. AamhI ga`ahkaMkDUna yaoNaa¹yaa saucanaaMcaa Aadr krtao‚ %yaamauLoca ga`ahkaMmaQaIla va AamacyaamaQaIla ivaSvaasaacao naato AiQakca dRZ haoto.


hM…‚ la[- BaarI’ ‘baZIyaa hO yaar’‚ yammaI‚ Aa^@sama’ ‚ ‘vaahÑ @yaa TosT hO’ saupba-‚ ‘paoT Barla pNa mana tRPt Jaalao naahI Asao baroca kahI… ASaI puNaokr KvayyaakDUna imaLNaarI dadca Aamhalaa naohmaI p`ao%saahIt krIt rahto AaiNa ‘klyaaNa BaoL’ ho naava eka vaogaLyaaca ]McaIvar naovaUna zovato.

Aamacyaa pdaqaa-Mcyaa cavaIcao SabdaMt vaNa-na kovaL ASa@yacaÑ trI pNa AamacaI vaOiSaYzo saaMgaNyaasa Aamhalaa AavaDola.

]%Paadnao

AamacaI KasaIyat

 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel

pasa-la

 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel

Cayaaica~o

SaaKa faoTao

 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel

baatmyaamaQyao klyaaNa BaoL

 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel
 • Kalyan Bhel

saMpk-

Aamacyaa SaaKa

SaaKa : ibabaovaaDI
p%%aa : saainayaa hoirToja ‚ ibabaovaaDI kaoZMvaa raoD ‚ puNao 411037
SaaKa : laa^ ka^laoja raoD
p%%aa : svaad rosTa^rMT javaL‚ k^naaola raoD‚ laa^ ka^laoja raoD‚ puNao: 411004
SaaKa : ;Ullaanagar caaOk
p%%aa : Saa^p naM•9‚ gaora ja@SaMna‚ k^naaola‚ puNao 411048
SaaKa : hDpsar
p%%aa : vaastu samaRQdI‚ Baaosalao gaaD-na javaL‚ hDpsar‚ puNao 411028
SaaKa : iTbaMr maako-T raoD
p%%aa : klptÉ saaosaayaTI‚ 7 lava‚ korIgaM ha^ispTla javaL‚ puNao 411042
SaaKa : baaNaor raoD
p%%aa : ibaga baaJaar javaL‚ AabaMoDkr nagar‚ baaNaor‚ puNao 411045

AiBaPa`aya

AiQak maai*tIsaazI ikMvaa bauikgaM saazI,


faona kra 9371711112

ikMvaa

š–maola kra info@kalyanbhel.com

ikMvaa

Fosabauk www.facebook.com/kalyanbhelpune

View Site in English
Follow Us   

© All Rights Reserved
Designed & Developed by Abhinav DigiCompSoft Services Pvt. Ltd. & Kiwiana International Services